07
خرداد

حضور کارخانجات هبلکس رضوی در نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان

کارخانجات هبلکس رضوی در شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان که از 22 مهرماه افتتاح و تا 25 مهرماه میزبان بازدیدکنندگان می باشد .