مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

لیست مشاوران


محمدحسین میری

سرپرست تولید

محمدحسین میری

سید حسین حسینی

کارشناس ارشد عمران

سید حسین حسینی

درخواست مشاوره