مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

فرم محاسبه هزینه سفارش چسب


الف)چسب مورد نیاز بر اساس متراژ درخواستی

میزان متر مکعب هبلکس میزان چسب مورد نیاز در هر متر مکعب (کیلوگرم) بهای چسب (ریال) مبلغ نهایی(ریال)
20 10,000 {{s | number}}

ب)چسب مورد نیاز درخواستی:

میزان چسب مورد نیاز (کیلوگرم) بهای چسب (ریال) مبلغ نهایی(ریال)
10,000 {{sum1 | number}}