مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

گردهمایی بزرگ تولید کنندگان بلوک بتنی سبکAACدر کشور


blog-image

گردهمایی بزرگ تولید کنندگان بلوک بتنی سبکAACدر کشور 9 دیماه  1400 - اردبیلآرشیو اخبار