مجتمع کارخانجات هلبکس رضوی

ثبت شکایات


لطفا جهت ثبت یا پیگیری شکایات خود با شماره واحد بازرگانی شرکت صنایع معادن و عمران رضوی به شماره 0513101 داخلی 3 تماس بگیرید